Obszary praktyki


Kancelaria Adwokacka Michał Majkowski świadczy usługi w zakresie obsługi prawnej krajowych i zagranicznych przedsiębiorców, klientów indywidualnych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Specjalizacją kancelarii jest:

Prawo gospodarcze – bieżąca obsługa prawna krajowych i zagranicznych przedsiębiorców, tworzenie spółek oraz innych podmiotów prawnych (jednoosobowych podmiotów gospodarczych, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni), doradztwo w procesach restrukturyzacji: łączeniu, podziale i przekształceniach spółek, prawo wekslowe, czekowe, emisja papierów wartościowych, opiniowanie i sporządzanie umów, pism i innych dokumentów handlowych oraz aktów prawnych, dochodzenie oraz restrukturyzacja należności w postępowaniu sądowym i przedsądowym, prawo korporacyjne, doradztwo strategiczne.

Prawo cywilne:
- umowy – dochodzenie roszczeń z umów, przygotowanie, opiniowanie i analiza umów, wady oświadczeń woli, sprawy o ustalenie nieważności umów, negocjacje kontraktowe, ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (roszczenia pauliańskie).

nieruchomości - prowadzenie spraw z zakresu własności i praw rzeczowych (zasiedzenia, ochrony posiadania, zniesienia współwłasności, kwestii odrębnej własności lokali, służebności, zastawów, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, użytkowania wieczystego).  Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w zakresie hipotek, obciążeń i praw osób trzecich w księgach wieczystych, opracowanie wszelkich umów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości, umów najmu, dzierżawy, umów dotyczących spłaty wierzycieli hipotecznych.

- prawo rodzinne – rozwody cywilne, separacje, kościelne unieważnienie małżeństwa, alimenty, sprawy adopcyjne, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie władzy rodzicielskiej, podziały majątku, sprawy z zakresu opieki i kurateli, o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia.

- prawo spadkowe – postępowania spadkowe w zakresie spadków położonych w kraju i za granicą, w tym postępowania w zakresie stwierdzenia nabycia spadku i podziału majątku spadkowego, sprawy o zachowek, o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, odpowiedzialność za długi spadkowe, zrzeczenie się dziedziczenia, dochodzenie roszczeń od spadkobierców, testamenty.

odszkodowania – prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych, morskich, cargo, finansowych, a także odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i zawodowej, dochodzenia świadczeń z tytułu uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia i śmierci osoby bliskiej, zadośćuczynień, refundacji kosztów wynikłych z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, rent wyrównawczych, rent z tytułu zwiększonych potrzeb oraz odszkodowań z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej wskutek śmierci osoby bliskiej, odszkodowań z tytułu uszkodzenia pojazdów.

Prawo prasowe i ochrona dóbr osobistych – dochodzenie roszczeń (majątkowych i niemajątkowych) związanych z naruszeniem dóbr osobistych Klientów, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących publikacji sprostowań, i odpowiedzi oraz reprezentowanie w sprawach o ochronę dóbr osobistych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach karnych dotyczących spraw o zniewagę, i zniesławienie, reprezentowanie Klientów w postępowaniach toczących się w tzw. trybie wyborczym, reprezentowanie dziennikarzy oraz osób, których prawa naruszono publikacjami prasowymi.

Prawo administracyjne:
podatki – bieżące doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, VAT, PCC podatku od spadków i darowizn oraz podatku od nieruchomości, reprezentacja Klientów w postępowaniach przed organami skarbowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

obsługa procesów budowlanych (w tym deweloperskich) i inwestycyjnych – zagospodarowanie nieruchomości pod kątem przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym i prawa budowlanego, postępowania przetargowe, umowy o prace projektowe i o roboty budowlane, konsorcjum, o przygotowanie inwestycji i o zastępstwo inwestycyjne, zamówienia publiczne na roboty budowlane, umowy kredytowe z bankami.

sprawy imigracyjne

nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Prawo karne i karne skarbowe – reprezentacja we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań karnych (w charakterze obrońcy, pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, pełnomocnika powoda cywilnego lub pełnomocnika świadka). Główną specjalizacją kancelarii są postępowania w sprawach gospodarczych i karne skarbowe oraz prawo karne wykonawcze (odroczenia wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie), jak również postępowania związane z wydaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA).

Procesy i arbitraż – zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych i karnych przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji oraz w postępowaniach arbitrażowych przed sądami polubownymi.

Prawo ochrony środowiska – doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniach z zakresu polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska, analiza prawnych ryzyk związanych z wszelkimi aspektami wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko (np. emisja gazów albo pyłów, dostarczanie wody albo odprowadzanie ścieków, odpowiedzialność za zatrucie środowiska), doradztwo w zakresie prawnych aspektów uzyskiwania  pozwoleń zintegrowanych, rozwiązywanie sporów prawnych wynikających z zatrucia środowiska, reprezentacja klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami

Prawo upadłościowe i naprawcze – reprezentowanie wierzycieli i dłużników znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej na wszystkich etapach postępowania upadłościowego lub naprawczego, analiza kondycji finansowej i sytuacji prawnej przedsiębiorstw oraz programów naprawczych, transakcje sprzedaży przedsiębiorstw lub poszczególnych składników majątku upadłych spółek lub przedsiębiorców indywidualnych, reprezentowanie wierzycieli przed syndykiem, nadzorcą sądowym, zarządcą i sędzią komisarzem.

Prawo finansów publicznych – obsługa prawna jednostek sektora finansów publicznych (w szczególności: jednostek samorządu terytorialnego, jednostek i zakładów budżetowych) obejmująca m.in.: tworzenie, likwidację, przekształcanie i prywatyzację podmiotów publicznych, zagadnienia pomocy publicznej, projekty infrastrukturalne (sieci szerokopasmowe, transport kolejowy i lotniczy, rozwój lotnisk), przekształcenia kapitałowe spółek samorządowych, obsługę korporacyjną, programy innowacyjne, rozliczenia dotacji, programy unijne.

Prawo europejskie – doradztwo dla przedsiębiorców w zakresie możliwości pozyskiwania środków z funduszy UE, doradztwo w zakresie interpretacji i zastosowania regulacji wspólnotowych, pomoc dla Klientów pragnących rozpocząć działalność na rynku wspólnotowym.

Prawo prywatne międzynarodowe – rozwiązywanie problemów prawnych powstałych na tle konfliktów systemów prawnych różnych państw przez wskazanie systemu prawnego właściwego dla dokonania oceny prawnej konkretnej sytuacji z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i prawa pracy.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – sprawy zatrudniania i zwalniania pracowników, kwestie roszczeń z tytułu wypadków przy pracy, układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy i płacy, procesy restrukturyzacji zatrudnienia, doradztwo w wyborze i opracowaniu struktur i form zatrudnienia, pracownicze procesy sądowe, sporządzanie odwołań od decyzji ZUS, świadczenie usług w zakresie restrukturyzacji należności wobec ZUS, zagadnienia mobbingu i molestowania seksualnego.

Własność intelektualna – tworzenie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów przenoszących prawa autorskie, umów licencyjnych, umowy dot. praw zależnych, reprezentowanie Klientów w sporach wynikłych z naruszeń praw autorskich i pokrewnych przed sądami polubownymi i powszechnymi.